Aktualności

Zawiadomienie o przyjęciu uchwał
ADMISTA Zarządzanie sp. j. informuje o podjęciu przez Wspólnotę uchwał:
– 1/2015 – w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenie Zarządowi absolutorium
– 2/2015 – o pokryciu niedoboru z nadwyżki eksploatacyjnej z lat ubiegłych i pozostawieniu na eksploatacji pozostałej kwoty nadwyżki
– 5/2015 i 7/2015 – powołanie Wojciecha Sokołowskiego i Krystiana Stępnia na członków Zarządu
– 8/2015 i 9/2015 – przyjęcie rezygnacji Tomasza Torcza i Arkadiusza Roika z funkcji członka Zarządu

Rezygnacja członków zarządu
Na początku kwietnia 2015 z funkcji członków zarządu zrezygnowali Arkadiusz Roik i Tomasz Torcz.
Zebranie Wspólnoty
Zgodnie z art 30 Ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (Dz.U nr 85 poz 388 z późniejszymi zmianami) w dniu 26.03.2015.r. o godz. 17.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Leszczynowy Dworek ul. Leszczynowa 12D zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Jabłoniowa 23.
Zmiana w uiszczaniu opłaty za wywóz śmieci
Począwszy od dnia 1 lutego 2015 obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przechodzi na Wspólnotę Mieszkaniową. 

 Powyższe wynika z nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmianach. Zgodnie z wprowadzonymi ustawowo zmianami podmiotem obowiązanym – od 1 lutego 2015 – do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym jest Wspólnota Mieszkaniowa.

 Zobowiązania współwłaścicieli wobec ZDiZ, wynikające ze złożonych indywidualnie deklaracji kończą się wraz z uiszczeniem opłaty za styczeń (opłata wymagalna do 15 lutego 2015).

 Od dnia 1 lutego 2015 opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną doliczone do Państwa comiesięcznych opłat eksploatacyjnych.
Zawiadomienie o podjęciu uchwał
Informujemy, że Wspólnota podjęła następujące uchwały:
– uchwała nr 1/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Zadządowi
– uchwała nr 2/2014 w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej
– uchwała nr 3/2014 w sprawie zaliczek na eksploatację nieruchomości wspólnej
Szczegóły głosowania w załączniku.

W związku ze zmianami cen GPEC i podjętymi uchwałami, w najbliższym czasie dostarczone zostaną nowe naliczenia zaliczek na opłaty eksploatacyjne.
2014-11-22 22:02:41 Tomasz Torcz
Przerwa w dostawie ciepła
Zgodnie z komunikatem GPEC:
Przerwę w dostawie ciepła przewiduje się w terminie od 09.09.14 od godz. 00.00 do 10.09.2014 do późnych godzin wieczornych.( 48h ).
Zebranie Wspólnoty
Na podstawie art 31 b) Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali tj. na wniosek właścicieli posiadających co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej zwołane zostaje na dzień 30.07.2014 na godz 17.00 zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Jabłoniowa 23 w sprawie głosowania nad uchwałą zmieniającej uchwałę nr 4/2014 w sprawie udostępniania części wspólnych nieruchomości firmom zewnętrznym.
 Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Leszczynowy Dworek ul. Leszczynowa 12 D w Gdańsku.
Nowe konta Wspólnoty
W związku ze zmniejszaniem kosztów, rachunki bankowe Wspólnoty zmienione zostały na tańsze w prowadzeniu. Nowe konta w Meritum Bank to:

18 1300 1078 2011 1517 4997 0001 – konto podstawowe (eksploatacja)

10 1300 0000 2076 1517 4997 0002 – konto funduszu remontowego

Numery rachunków można zweryfikować u Administratora.
2014-01-23 19:10:01 Tomasz Torcz
Roboty budowlane przy wymianie elewacji
  Z przyjemnością informuję, że po wielomiesięcznych wysiłkach udało się Zarządowi wymóc na deweloperze usunięcie kolejnej wady budynku. Robyg zgłosił, że w 2. tygodniu lipca zaczną się naprawy fragmentów usterek nr 22, 58 i 59 z przeglądu z 15 grudnia 2011:  palny pas elewacji zostanie wymieniony na materiał nie stwarzający zagrożenia pożarowego, a pokrycie na nierozprzestrzeniające ognia.

- roboty obejmą pas szerokości ok. metra wokół dylatacji między klatkami B i C na całej wysokości budynku
- na czas prac zostanie ustawione rusztowanie (od strony północnej)
- czas prac Robyg określa na 2 tygodnie, ale z doświadczenia z nimi radziłbym przyjąć ok. miesiąca
- na naprawę składa się usunięcie pasa elewacji, styropianiu, następnie zamocowanie wełny mineralnej, tynkowanie, malowanie i okres schnięcia

  Właściciele mieszkań sąsiadujących z dylatacją proszeni są o zabezpieczenie okien przed robotnikami.
2013-07-03 17:22:59 Tomasz Torcz
Opryski przeciw krocionogom
 Opryski przeciw krocionogom zostaną wykonane w dniu 13.06.2013 ok godz. 10ta a 11ta.
Wzór wypełnienia deklaracji DO-1
E-mailowa lista informacyjna
Informujemy o możliwości zapisania się właścicieli na oficjalną e-mailową listę informacyjną Wspólnoty. W tym celu należy przesłać imię, nazwisko i numer mieszkania na adres grupa@jabloniowa23.pl.
dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązek wywozu odpadów komunalnych przejmuje gmina w związku z czym właściciele mieszkań nie będą jak dotąd uiszczać opłaty za wywóz na konto Wspólnoty ale na konto gminy. W załączeniu przekazuję – z prośbą o wypełnienie – deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO1 - zał nr 1).
Obowiązek wypełnienia w / w deklaracji związany jest z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach reformującą od 1 lipca 2013 model gospodarki odpadami na terenie gminy oraz wprowadzającą nowy rodzaj daniny publicznoprawnej w postaci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wypełnianie przez Zarząd/Zarządcę nieruchomości deklaracji dot. świadczeń z lokali (wytwarzanie śmieci przez użytkownika lokalu) byłoby przekroczeniem uprawnień (Zarząd/Zarządca włada nieruchomością wspólną a nie wydzielonymi lokalami)
Zarząd ani Zarządca Wspólnoty nie może ponosić odpowiedzialności wynikającej z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Z 2005r. Nr 8 poz.60 z pózn zm) a takowej podlegają oświadczenia złożone w deklaracji. Nadto windykacja należności za odpady komunalne odbywa się na podstawie ordynacji podatkowej, w związku z czym Zarząd lub Zarządca nie jest organem uprawnionym do ściągania tychże opłat.
                                 
Wypełnione deklaracje DO1 proszę przekazać – w terminie do dnia 29 maja 2013 (środa) - do skrzynek Zarządu Wspólnoty (Jabłoniowa 23 B15, B25, C28, D7). Zostaną one przekazane wraz z pismem przewodnim do ZDIZ w obowiązkowym, wyznaczonym przez Urząd Miasta Gdańsk terminie tj. do 31.05.2013.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie skutkować może naliczeniem przez Urząd Miasta Gdańsk kary administracyjnej
2013-05-09 14:51:07 Tomasz Torcz
Zebranie Roczne
ADMISTA Zarządzanie Marcinkowski i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Do Studzienki 20 uprzejmie informuje, iż zgodnie z art 30 Ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (Dz.U nr 85 poz 388 z pózniejszymi zmianami) w dniu 22.02.2013.r. o godz. 18.00 odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema 59 (sala stołówki) zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Jabłoniowa 23.
Przypomnienie o cesjach
Przypominamy konieczności podpisywania i zwrócenia do Zarządu cesji praw w związku z wystąpieniem na drogę sądową przeciw Robyg Jabłoniowa sp. z o. o. w sprawie naprawy usterek w częściach wspólnych.
Podwyżka GPEC, zaliczki bez zmian
Wg Administratora, podwyżka cen energii cieplnej od 1.09 nie wymaga podwyżek płaconych przez nas zaliczek. W naszej Wspólnocie zaliczki pozostają bez zmian.
2012-09-05 18:47:34 Tomasz Torcz
Protokół przeglądu budynku 10 sierpnia 2012
W załączeniu znajduje się protokół z przeglądu budynku z 10.08.2012 wraz z zaznaczonym stanem (nie)usunięcia usterek wykrytych w trakcie przeglądu w grudniu 2011.
2012-08-29 12:19:28 Tomasz Torcz
Zawiadomienie o podjęciu uchwał


Zawiadamiany o podjęciu przez Wspólnotę uchwał:
- uchwała nr 9/2012 w sprawie zakupu i montażu szlabanów
- uchwała nr 10/2012 w sprawie dodatkowej opłaty eksploatacyjnej dla uciążliwych mieszkań
- uchwała nr 11/2012 w sprawie wystąpienia na drogę sądową w celu ustalenia prawa własności miejsc parkingowych
- uchwała nr 12/2012 w sprawie wystąpienia na drogę sądową w celu uzyskania od dewelopera Robyg dokumentacji budynku
- uchwała nr 13/2012 w sprawie wystąpienia na drogę sądową w celu wyegzekwowania naprawy usterek w częściach wspólnych

Szczegóły głosowania i uchwał w załączonym dokumencie.
2012-08-29 12:08:01 Tomasz Torcz
Piloty - dogrywka
Spóźnialscy mogą jeszcze odebrać piloty do szlabanów w następujących terminach:

- piątek (10.08.2012) - po 20.00 w wózkowni klatki B
- sobota, niedziela - godziny dzienne, lokal B/15
- poniedziałek, wtorek - po 18.30 lokal B/15

Potem pozostałe piloty zostaną przekazane do Administratora.
Zabezpieczenie miejsc parkingowych
Odnośnie toczącego się postępowania sądowego o uchylenie uchwały zapewniającej Właścicielom ogólnodostępne miejsca parkingowe, Sąd podjął następujące decyzje:

- bieg uchwały został wstrzymany

- Sąd ODRZUCIŁ żądanie dewelopera o zakazanie członkom Wspólnoty i ich gościom korzystania z miejsc ogólnodostępnych.

Pełna treść decyzji w załączniku.
Zawiadomienie o podjęciu uchwał
Zawiadamiany o podjęciu przez Wspólnotę uchwał:
- uchwała nr 5/2012 w sprawie ustalenia sposobu korzystania z miejsc parkingowych
- uchwała nr 6/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Wspólnoty za okres 1.06.2011/12.2011
- uchwała nr 7/2012 w sprawie pokrycia niedoboru z rozliczenia kosztów eksploatacji.

Szczegóły głosowania w załączonym dokumencie.
Spotkanie Mam z okazji Dnia Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka mamy przyjemność zaprosić mamy z dziećmi, a także przyszłe mamy na spotkanie przy kawie :)
Będzie możliwość poznania się, wymienienia opinii na temat produktów, miejsc... Tematów na pewno nie zabraknie:)
Kilka firm ufundowało rabaty, gadżety, próbki a także poradniki dla mam, przyszłych mam i dzieci :)

Sobota 02.06.2012 Godzina 10:00
Wózkarnia klatka B

Agnieszka Kulesza
Anna Sosnowska

Usunięcie usterek do 15.06.2012
Na ostatnim spotkaniu z deweloperem dotyczącym usterek ujawnionych w czasie grudniowego przeglądu, Robyg zobowiązał się do ich usunięcia do 15. czerwca 2012.
Wspólnota w dalszym ciągu nie otrzymała pełnej dokumentacji - wciąż brakuje Dziennika Budowy.
Aktualizacja: Robyg w ciągu pół roku usunął mniej niż 10% usterek zgłoszonych ma przeglądzie gwarancyjnym.
Pojedyńcza wpłata
W dziale Dokumenty Wspólnoty znajduje się wzór oświadczenia, dzięki któremu możliwe jest regulowanie należności z tytułu opłat eksploatacyjnych i funduszu remontowego pojedyńczą wpłatą.
Zebranie roczne

Zgodnie z art 30 Ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (Dz.U nr 85 poz 388 z pózniejszymi zmianami) w dniu 16.03.2012.r. o godz. 18.00 odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema 59 (sala stołówki) zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Jabłoniowa 23.

Proponowany porządek zebrania i projekty uchwał dostarczone zostaną do skrzynek pocztowych właścicieli.

Jednocześnie informujemy, iż wszelkie dokumenty księgowe oraz rozliczenie finansowe za rok 2011r. są do wglądu w biurze administratora na 7 dni przez zebraniem.


2012-03-02 18:53:06 Tomasz Torcz
Przegląd Logoterm
Firma Uniterm w dniach 23-24.01.2012 (poniedziałek, wtorek) przeprowadzi gwarancyjny przegląd logoterm zainstalowanych w naszych lokalach.Prosimy o umożliwienie dostępu serwisantom zarówno do sterownika logotermy jak i "paneli hydraulicznych" znajdujących się w przedpokoju.

23.01.2012:
klatka A 8.00 - 13.00
klatka B 13.00 - 17.00

24.01.2012:
klatka C 8.00 - 13.00
klatka D 13.00 - 17.00
Pismo ws oświetlenia wjazdu
Na początku roku (7. stycznia) wystosowaliśmy do Robyg Jabłoniowa pismo dot. oświetlenia wjazdu na osiedle. Wyraziliśmy chęć współpracy poprzez umożliwienie podłączenia latarni do naszych kabli, pod warunkiem zamontowania podlicznika elektrycznego i uczciwego rozliczania kosztów na wszystkie Wspólnoty.
Przypomnieliśmy też, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra, Robyg zobowiązany jest oświetlić wjazd i dojście do przystanku.
Skan pisma do wglądu w dziale Dokumenty Wspólnoty.
2012-01-17 08:09:40 Tomasz Torcz
Nowa strona

Z przyjemnością przedstawiam nowa stronę internetowa naszej Wspólnoty

2011-11-30 12:46:46 Krystian Stepien